JaHaK Trans, s.r.o.

Telefon: +420 474 770 771

Email: kulhanek.jaroslav@centrum.cz